พาเด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

พาเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทาง ยุ่งยากไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง หลักๆจะมีสิ่งที่ต้องทำ 2 ข้อคือ ทำหนังสือยินยอม และทำพาสปอร์ต เตรียมเอกสารพร้อมกันแล้ว เอกสารทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง สูติบัตรฉบับจริง บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป) หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี) บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง) เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตร มาทำ “หนังสือยินยอม” กันก่อน กรณีที่ พ่อแม่หย่าร้าง […]