ญาจาง ดาลัด เต็มสิบไม่หัก !! 4 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 13,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT:
 • DEPARTURE: FD646 DMK-CXR 08.00 -10.00
 • RETURN :       FD647 CXR-DMK 10.30 – 12.30

CXRFD0624

Highlights

 • นั่ง กระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ระยะทางกว่า 3,320 เมตร
 • ย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง
 • ชมความสวยสะพรั่งของ สวนดอกไฮเดรนเยีย
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
 • พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

4 วัน 3 คืน
พฤษภาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA (FD)
From: 13,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255