เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 13,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

มิ.ย.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

21 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • DEPARTURE :    VZ960 10:50 – 12:30
 • RETURN :           VZ961 13:15 – 14:55

ZGDAD-2404VZ

Highlights

 • สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน"
 • ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง
 • เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

4 วัน 3 คืน
มิถุนายน-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI VIETJET AIR (VZ)
From: 13,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options