Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 9,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-ก.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • DEPARTURE :    FD634 07:25 – 09:05
 • RETURN :           FD639 18:10 – 19:55

VFD34

Highlights

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ
 • เมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก คาเฟ่ Sơn Trà Marina
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
 • พักหรู 4 ดาว ดานัง 3 คืน อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ 1 วันเต็ม !!
 • พิเศษ!! ชมโชว์สุดอลังการ Charming Show

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่ ) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • กรณีมีพักบนบานาฮิลล์ ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน
 • กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวสำหรับบนบานาฮิลล์ เพิ่ม 4,500 บาท หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท / ห้อง
 • ** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านั้น ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความ
 • สะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท

Itinerary

PERIOD

4 วัน 3 คืน
พฤษภาคม-กันยายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA (FD)
From: 9,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255