ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 0฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • CHINA AIRLINES (CI)
 • DEPARTURE FLIGHT:      CI838 BKK-TPE (03:20 – 08:00)
 • ARRIVAL FLIGHT:             CI837 TPE-BKK (22:40 01:25+1)

ZGTPE-2409CI (APR-OCT)

Highlights

 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว
 • ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน
 • เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 3 คืน
พฤษภาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

CHINA AIRLINES (CI)
From: 0฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options