ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป 5 วัน 3 คืน (TPE2319)

0 (0 Reviews)
From: 19,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ย.66-มี.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • EVA AIR (BR)
 • DEPARTURE FLIGHT: BR206 BKK-TPE (01.45-06.35)
 • ARRIVAL FLIGHT:        BR205 TPE-BKK (20.45-23.30)

9-TAIWAM- ZGTPE-2319BR+

Highlights

 • เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ
 • ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว" นั่งรถไฟอาลีซาน
 • พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 3 คืน

Languages

Thai

สายการบิน

EVA AIR (BR)

HOT

ทัวร์ยอดฮิต
From: 19,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

enjoyyourway@hotmail.com

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255