ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 4 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 0฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

24 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI VIETJET AIR (VZ)
 • DEPARTURE :    VZ564   (15:20 – 20:10) 
 • RETURN :           VZ565   (21:10 – 23:55) 

BT-TPE86_VZ-NEW

Highlights

 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เมืองไทเปGermanium
 • ตึกไทเป101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

4 วัน 3 คืน
เมษายน-มิถุนายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI VIETJET AIR (VZ)
From: 0฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214