ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (BT-TPE25)

0 (0 Reviews)
From: 18,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.-ก.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • THAI LION AIR (SL)
 • DEPARTURE FLIGHT:     SL398  BKK-TPE 03:10 – 08:00
 • ARRIVAL FLIGHT:            SL399  TPE-BKK 08:55 – 11:45

BT-TPE25_SL-REP

Highlights

 • วัดเหวินหวู่
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถั่งซาจั๋ง
 • ชิมชาอู่หลง
 • นั่งรถไฟอาลีซาน
 • โรงละครแห่งชาติไถจง
 • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 4 คืน
เมษายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI LION AIR (SL)
From: 18,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255