ไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 0฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

24 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • AIR ASIA (FD)
 • DEPARTURE FLIGHT:    FD242 (13:00 – 18:00)
 • ARRIVAL FLIGHT:           FD243 (18:30 – 21:20)

BT-CNXTPE23_FD-NEW

Highlights

 • ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต ชิมชาอู่หลง
 • วัดเหวินวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

4 วัน 3 คืน
กรกฏาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA (FD)
From: 0฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options