โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน (BT-KIX01_XJ)

0 (0 Reviews)
From: 26,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.ค.-ก.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

34 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • AIR ASIA X (XJ)
 • DEPARTURE :  XJ612 00:55 – 08:40
 • RETURN :         XJ613 09:50 – 13:50

BT-KIX01_XJ-KIX

Highlights

 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • มิตซุย เอ้าท์เล็ท ศาลเจ้าเฮอัน
 • กิจกรรมชงชา
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เมืองทาคายาม่า
 • สะพานนาคะบาชิ
 • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 3 คืน
กรกฏาคม-กันยายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA X (XJ)

HOT

ทัวร์ยอดฮิต
From: 26,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255