หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (ZGTFU-2416TG)

0 (0 Reviews)
From: 35,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ย.67-เม.ย.68

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI AIRWAYS (TG)
 • DEPARTURE :   TG618  BKK-TFU (10:05 14:00) 
 • RETURN :          TG619  TFU-BKK (15:15 17:30)   

ZGTFU-2416TG-TFU

Highlights

 • สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว"
 • เยื่อนอุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

6 วัน 5 คืน
พฤศจิกายน 67-เมษายน 68

Languages

Thai

สายการบิน

THAI AIRWAYS (TG)
From: 35,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options