เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว งามแต้งามว่า !! 6 วัน 5 คืน (TFU8L0424)

0 (0 Reviews)
From: 22,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.ย.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

24 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • DEPARTURE :    8L812 BKK-TFU  (20:25 – 00:30+1)
 • RETURN :           8L811 TFU-BKK  (17:10 – 19:10)

TFU8L04241-TFU

Highlights

 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน
 • หุบเขาแพนด้าตูเจียงเอี้ยน ชมหมีแพนด้าแบบใกล้ชิด
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง ตำนานธารน้ำมังกรเหลือง
 • ร้าน POP MART สายจุ่มต้องไม่พลาดกับ ART TOY ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ , ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ , ถนนคนเดินชุนซีลู่

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

6 วัน 5 คืน
กันยายน-ตุลาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

LUCKY AIR (8L)
From: 22,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options