ทัวร์เกาหลี SHOPPING LOVER 5 วัน 3 คืน(KR28)

0 (0 Reviews)
From: 16,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

มิ.ย.-ก.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • AIR BUSAN
 • BX 748 BKK-ICN (22:10 – 06:10)
 • BX 747 ICN-BKK (17:15 – 21:10)

KR28

Highlights

 • พาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! ของเมืองซูวอน ห้องสมุดสุดอลังการ “ ห้องสมุดสตาร์ฟิ ลด์ ซูวอน”
 • ถ่ายรูปกับป้ อมฮวาซอง สัญลักษณ์เมืองซูวอน
 • คาเฟ่ “ CAFE PALETSCENT”
 • ถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี “ ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์”

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ( สายการบินแอร์ปูซาน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ )
 • หัวหน้าทัวร์นำคณะจากเมืองไทย + ไกด์ที่เกาหลี คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป
 • บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า
 • รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป
 • ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กก. // หิ้วขึ้นเครื่องได้ 10 กก.
 • ราคาทัวร์รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว ( ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ กำหนด )
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่มท่านละ 600 บาท / ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,700 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
 • **เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **
 • กรณีลูกค้าต้องการซื้อเพิ่ม ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล )
 • กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศ ของสายการบิน (ปรับเพิ่ม)
 • ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยเท่านั้น สำหรับคนต่างชาติ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

PERIOD

5 วัน 3 คืน
มิถุนายน-กรกฏาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR BUSAN (BX)
From: 16,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options