บินตรงเชียงใหม่ SEOUL SNOWING SKI 5 วัน 3 คืน (CMSSSR2024)

0 (0 Reviews)
From: 17,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ย.67- มี.ค.68

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • JEJU AIR
 • 7C4206 CNX- ICN (22:30 – 06:20)
 • 7C4205 CNX-BKK (18:00 – 22:30)

CMSSSR2024

Highlights

 • บินตรงจากเชียงใหม่ สู่ กรุงโซล เกาหลีใต้
 • เปิดประสบการณ์สู่หิมะสุดหรรษาอย่างจุใจ เล่นสกี พร้อมพักสกีรีสอร์ท
 • สัมผัสความงามของฤดูหนาว ท่ามกลางความหนาวเย็นที่จะฟรีซความสุข
 • และความประทับใจไปตราบนานแสนนาน

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า 3 ดาว
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม
 • ปลั๊กไฟ ADAPTER
 • ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
 • หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 23 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

Itinerary

PERIOD

5 วัน 3 คืน

Languages

Thai

สายการบิน

JEJU AIR (7C)

HOT

บินตรงเชียงใหม่
From: 17,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options