ฮ่องกง สายมู กระเช้านองปิง รีพสัสเบย์ 4 วัน 3 คืน (ZGHKG-2417CX)

0 (0 Reviews)
From: 21,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ตุลาคม 67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • CATHAY PACIFIC (CX)
 • DEPARTURE :                CX750 BKK-HKG (11.00-15.00) 
 • RETURN :                       CX703 HKG-BKK (18:35 – 21:35) /  CX 757 20:25 22:35

ZGHKG-2417CX-HKG

Highlights

 • สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
 • หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง
 • ขอคู่วัดหวังต้าเซียน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเสริมสิริมงคล
 • ชมวิววิคตอเรียพีค
 • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

4 วัน 3 คืน
ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

CATHAY PACIFIC (CX)
From: 21,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255