ฮ่องกง มูวัดดัง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (SBTHKG-EK004)

0 (0 Reviews)
From: 12,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

มิ.ย.-ก.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

21 people

Languages

Thai

About this tour

 

 • FLIGHT
 • EMIRATES AIRLINE (EK)
 • DEPARTURE :    EK384 BKK-HKG   (14:00 18:05) 
 • RETURN :           EK 385 HKG-BKK  (21:30 23:45) 

SBTHKG-EK004

Highlights

 • ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • ขอพรความรักกับผู้เฒ่าจันทรา
 • นมัสการเจ้าแม่ทับทิมเสริมสิริมงคล
 • ขอพรเทพเจ้ากวนอูในเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ ณ วัดกวนอู
 • เช็คอินถ่ายรูปสถานที่ยอดฮิต Sea World
 • แวะถ่ายรูปร้านหนังสือสุดชิคที่เปิดใหม่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ
 • ชมการแสดงแสงสีเสียง โชว์น้ำพุ 3 มิติ
 • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกง และ ถนนคนเดินตงเหมินที่เซินเจิ้น
 • ฮ่องกง-เซินเจิ้นใช้รถโค้ชข้ามด่านไป-กลับ (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)

Included/Excluded

 • 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมฮ่องกง)
 • - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
 • - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
 • 6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • 7. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 • 8. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 • 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 • 2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 • 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน *สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน*
 • 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 8. รายการทัวร์นี้มีลงร้านจิวเวอร์รี่, ร้านหยก และ ร้านบัวหิมะ โดยจะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที/ร้าน กรณีที่ท่านถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท/ท่าน
 • 9. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี

Itinerary

PERIOD

3 วัน 2 คืน
มิถุนายน-กรกฏาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

EMIRATES AIRLINE (EK)

HOT

เที่ยวสายมู
From: 12,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255