ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! 3 วัน 2 คืน (HKG50)

0 (0 Reviews)
From: 24,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ตุลาคม 67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • THAI AIR ASIA (FD)
 • DEPARTURE FLIGHT:    FD508 DMK-HKG (06.25 – 10.10)
 • ARRIVAL FLIGHT:           FD503 HGK-DMK (22.11 – 23.50)

HKG50-HKG

Highlights

 • รีพลัสเบย์
 • จุดชมวิวVICTORIA
 • วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท
 • ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย
 • พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

3 วัน 2 คืน
ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA (FD)

HOT

ช้อปปิ้ง
From: 24,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255