Sweetheart แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์ 8 วัน 6 คืน (HI_SXR03)

0 (0 Reviews)
From: 55,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI AIRWAYS (TG)
 • DEPARTURE :  TG 323 (07.00-09.55)
 • RETURN :         TG 316 (00.20-05.25)  

HI_SXR03-TG_AGC Sweetheart Kashmir Leh 8 D 6 N

 

 

Highlights

 • สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย อากาศดี วิวเลิศ โซนามาร์ค “โซนามาร์ค”
 • ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์ วัดลามายูรู วัดที่เก่าแก่ที่สุดในลาดัก
 • เมืองเลห์ (Leh)แม่น้ำสองสี (Sangam View Point)

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน ตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดระหว่างประเทศ 20 กก.ท่านละ1 ใบ/ภายในประเทศ 15 กก/กระเป๋าเล้กขึ้นเครื่อง 7 กก. ตามเงื่อนไขของเราสาบการบิน
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ มาตารฐานนักท่องเทียว 3-4 ดาว ตามระบุในรายการ
 • ค่าขี่อูฐที่หุบเขานูบร้า ตามระบุในรายการ
 • ค่าล่องเรือชิคาล่า ที่ศรีนาคา
 • รถเทมโปปรับอากาศตลอดการเดินทาง ตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารมื้อ ตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย อายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกันครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3%
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนที่บริการ อาทิ ไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ 50 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน /ทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

PERIOD

8 วัน 6 คืน
กรกฏาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI AIRWAYS (TG)
From: 55,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214