สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SIN21)

0 (0 Reviews)
From: 15,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ม.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • SINGAPORE AIRLINES (SQ)
 • DEPARTURE :  SQ705 BKK-SIN (09.40-13.05)
 • RETURN :         SQ714 SIN-BKK (17.30-19.00)

 

7-SIN-SIN21 SQ BKK SINGAPORE 3D2N (JAN - JUN 2024)

 

Highlights

 • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
 • GARDEN BY THE BAY
 • สะพานเกลียว HELIX
 • ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาว์น
 • ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD
 • THE JEWEL CHANGI

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

3 วัน 2 คืน
กันยายน-ธันวาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI LION AIR (SL)
From: 15,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

enjoyyourway@hotmail.com

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214