หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 14,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-ต.ค. 67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

24 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI  AIR ASIA (FD)
 • DEPARTURE : FD1030 DMK-LPQ (14.30-16.00)
 • RETURN :        FD1041 VTE-DMK (14.30 -15.40)

BT-LAO62_FD MAY-OCT 24

Highlights

 • หลวงพระบาง พระธาตุภูษี
 • ตลาดมืด พระราชวังเก่า
 • หมู่บ้านช่างฆ้อง
 • หมู่บ้านช่างไห ถ้าติ่ง
 • น้าตกตาดกวางสี
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า
 • วัดเชียงทอง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง
 • ถ้านางฟ้า ล่องเรือชมแม่น้าซอง

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

4 วัน 3 คืน
พฤษภาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA (FD)
From: 14,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214