พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (RGN-2401)

0 (0 Reviews)
From: 11,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.พ.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 

 • FLIGHT
 • DEPARTURE :  8M336 BKK-RGN (10.40-11.30)
 • RETURN :         8M331 RGN-BKK (16:25-18.15)

MMR-ZGRGN-24018M-FEB-OCT 24

Highlights

 • สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
 • เยือนพระวังบุเรงนอง (บังลังก์ผึ้ง) ขอพรเทพทันใจ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

3 วัน 2 คืน
กุมภาพันธ์-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

MYANMAR AIRWAYS (8M)

HOT

เที่ยวสายมู
From: 11,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

enjoyyourway@hotmail.com

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214