เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4 วัน 3 คืน (BT-MMR59_8M)

0 (0 Reviews)
From: 13,999฿
0
(0 review)
Check
Duration

ก.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • MYANMAR AIRWAYS (8M)
 • DEPARTURE :    8M361 12:20 – 13:40
  RETURN :           8M362 14:50 – 17:10

BT-MMR59_8M

Highlights

 • พระพุทธรูปปางมารวิชัย
 • เจดีย์อุปปาตะสันติ
 • ดูช้างเผือก
 • พิพิธภัณฑ์อัญมณี
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดติโลมินโล
 • วัดอนันดา
 • วิหารสัพพัญญู
 • วิหารธรรมยันจี
 • วัดมหุหา
 • วัดกุบยางกี
 • นั่งรถม้าชมเมือง
 • ล่องเรือแม่น้าอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

4 วัน 3 คืน
กรกฏาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

MYANMAR AIRWAYS (8M)
From: 13,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255