บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 19,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.- มิ.ย. 67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI AIR ASIA (FD)
 • DEPARTURE : FD396 DMK-DPS (06.00-11.15)
 • RETURN :        FD397 DPS-DMK (11.55-15.15)

BT-BAL54_FD MAR-JUN 24

Highlights

 • อูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน
 • วัดทามันอายุน โรงงานช็อคโกแลต
 • วัดบราตัน วิหารทานาห์ลอต
 • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก
 • นาข้าวขั้นบันได
 • หมู่บ้านคินตามณี
 • กาแฟขี้ชะมด
 • วัดเทมภัคสิริงค์

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

4 วัน 3 คืน
เมษายน-มิถุนายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA (FD)
From: 19,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214