ญี่ปุ่น นาโกย่า คามิโคจิ กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 55,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย. 67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI AIRWAYS (TG)
 • DEPARTURE :  TG644 (00:05 – 08:00) 
 • RETURN :         TG645 (11:00 – 15:00)

 

17.BT-KIX04_TG มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7D4N (MAY 24)

Highlights

 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ
 • เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ
 • เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ
 • ศาลเจ้าอสึตะจิงกู มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 3 คืน

Languages

Thai

สายการบิน

THAI AIRWAYS (TG)
From: 55,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214