นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า ชมซากุระ 7 วัน 4 คืน

0 (0 Reviews)
From: 49,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • SINGAPORE AIRLINES (SQ)
 • DEPARTURE :
 • SQ 713 (20:00 23:30)
 • SQ 672 (01:20 08:30)
 • RETURN :       
 • SQ 623 (23:25 04:40)
 • SQ 706 (07:10+1-08:35)

15.ZGNGO-2407SQ (MAR-APR 24) เลทส์โก นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโม

Highlights

 • เช็คอินหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • ชมความงามซากุระวิวพันล้าน อาซาฮีฟุนะกาว่า

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

7 วัน 4 คืน
เมษายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

SINGAPORE AIRLINES (SQ)
From: 49,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214