เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ นาบานะโนะซาโตะ 5 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 39,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • PEACH AIR (MM)
 • DEPARTURE :  MM092 01:15 09:20 
 • RETURN :         MM091 19:50-23:55

11.ZGKIX-2408MM (OCT) เลทส์โก โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ 6D4N BY MM (Recovered)

Highlights

 • ตื่นตากับเทศกาลไฟ "Nabana no Sato" ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงามเทือกเขาแอลป์ ณ คามิโคจิ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 3 คืน
ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

PEACH AIR (MM)
From: 39,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214