OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 6 วัน 4 คืน (XJ134)

0 (0 Reviews)
From: 0฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

มี.ค.-เม.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

34 people

Languages

Thai

About this tour

 

 • FLIGHT
 • AIR ASIA X (XJ)
 • DEPARTURE : XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40
 • RETURN :        XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50

20-KIX-XJ134 - OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 6D 4N BY XJ

Highlights

 • ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต
 • เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ
 • ชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น และเยือน วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน แห่งเมืองเกียวโต
 • จุดชมซากุระยอดฮิต กว่า 500 ต้น ตลอดริมคลอง ถนนสายนักปราชญ์ (ขึ้นกับภูมิอากาศ)
 • **อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อบัตรสวนสนุก USJ 1 วันเต็ม**
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และ ย่านชินไซบาชิ
 • พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่ง โดทงโบริ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง

Itinerary

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
XJ612 (01:15 – 08:40)

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองเกียวโต –
วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงินถนนสายนักปราชญ์ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ

เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า

เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน –การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

**อิสระใจกลางเมือง หรือ ซื้อ OPTION TOUR ตามอัธยาศัย**
**ไม่มีรถบัสให้บริการ**

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
XJ613 (09:55 – 14:20)

PERIOD

6 วัน 4 คืน
มีนาคม-เมษายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA X (XJ)
From: 0฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

enjoyyourway@hotmail.com

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255