ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA HAVE FUN (KIX26)

0 (0 Reviews)
From: 0฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

6 วัน 4 คืน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

___

About this tour

 • FLIGHT
 • AIR ASIA X (XJ)
 • DEPARTURE : XJ612 BKK-KIX 01.15-08.40
 • RETURN :        XJ613 KIX-BKK 09.35-14.20
โปรแกรมทัวร์

Highlights

 • ปราสาทโอซาก้า
 • ตลาดคุโรมง
 • รถไฟ HANKAI
 • ศาลเจ้าสุมิโยชิ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (–/–/–)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (–/–/–) วันที่ 2 สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – MITSUI OUTLET - NABANA NO SATO (–/L/D)

วัดโอสุคันนอน – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ (B/L/-)

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (B/-/-)

ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – รถไฟ HANKAI - ศาลเจ้าสุมิโยชิ – RINKU PREMIUM OUTLET (B/L/-)

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (B/–/–)

PERIOD

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

AIR ASIA X (XJ)
From: 0฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

enjoyyourway@hotmail.com

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255