เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน (KIX-2403MM)

0 (0 Reviews)
From: 39,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • PEACH AIR (MM)
 • DEPARTURE :MM092 BKK-KIX 01.10-08.50
 • RETURN :       MM091 KIX-BKK 19.15-23.55

KIX-ZGKIX-2403MM (APR-MAY 24)

Highlights

 • ชมอุโมงค์ซากุระทางเดินนักปราชญ์ 1 ปีมีครั้งเดียว
 • เยือนดินแดนมรดกโลกชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

6 วัน 4 คืน
เมษายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

PEACH AIR (MM)
From: 39,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options