TOKYO FUJI OMURO SAKURA วัน 5 วัน 3 คืน (XJ170)

0 (0 Reviews)
From: 39,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

มี.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

34 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • AIR ASIA X
 • DEPARTURE FLIGHT :  XJ600 (23.50 – 08.00)
 • ARRIVAL FLIGHT        :  XJ601 (09.15 – 14.35)

XJ170 - TOKYO FUJI OMURO SAKURA 5D 3N BY XJ

Highlights

 • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
 • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา Omuro ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมือง (ตามรอยอนิเมะชื่อดัง)
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก
 • และจุดชมซากุระอีกจุดที่ไม่ควรพลาด วิวภูเขาไฟฟูจิ
 • สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 3 คืน
มีนาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA X (XJ)
From: 39,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214