โอซาก้า อาราชิยาม่า เกียวโต โตเกียว ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน (JPL0410-G)

0 (0 Reviews)
From: 59,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

สงกรานต์

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • AIR ASIA X (XJ)
 • DEPARTURE FLIGHT:  XJ612 00.55-08.40
 • ARRIVAL FLIGHT:         XJ601 09.15-14.00

7-OSAKA-JPL-0410-G-HONSHULAND SONGKRAN 6D4N_KIX-NRT_APR2024-XJ_SALE 59900 -Update 28-11-2023

Highlights

 • สัมผัสกับการ “นั่งรถไฟสายโรแมนติก” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุดคลาสสิคที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง
 • ชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า ท่ามกลางธรรมชาติสายน้ำและทิวเขา
 • ชม “ดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่เมืองอุจิ” ตลอดชายฝั่ง โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำอันแสนสวยสีแดงให้สีตัดกับดอกซากุระ
 • ชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ในธีมต่างๆหลากหลายโซน จัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
 • ทดลอง “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
 • ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อม “ดอกซากุระรอบทะเลสาบคาวากุจิโกะ” ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ
 • ช้อปปิ้งจุใจ2ย่านดังของเมืองโอซาก้า “ย่านชินไซบาชิ และ ย่านชินจูกุ” แห่งเมืองโตเกียวอย่างมันส์
 • เข้าพักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นด้วยการ “แช่ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายร่างกายด้วยน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ
 • เมนูที่ถูกใจสาวกบุฟเฟ่ต์สุดๆกับ “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์” สุดฟินที่เราสามารถทานได้แบบไม่อั้น

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 27/11/2566)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (หัองพักคู่ TWIN หรือหัองพัก3ท่าน TRIPLE)
 • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (สำหรับวันที่มีการจัดนำเที่ยว)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างตลอดการเดินทาง ***ไม่จำกัดอายุผู้เอาประกันภัย***
 • วงเงินทุนชีวิตจากอุบัติเหตุท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม ต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ (สำหรับคนไทยยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15วัน)
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วต่างๆ อาทิเช่น แก้ไขชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนคนเดินทาง, เปลี่ยนเที่ยวบินกลับ (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์นำเที่ยวและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

PERIOD

6 วัน 4 คืน
สงกรานต์ 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR ASIA X (XJ)
From: 59,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214