ฟูจิ อุโมงค์ซากุระ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน (NRT03)

0 (0 Reviews)
From: 0฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

มี.ค.64

Tour Type

Specific Tour

Group Size

1 person

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI AIRWAYS (TG)
 • DEPARTURE :  TG642 (23.45-07.40+1)
 • RETURN :         TG643 (11.45-17.05)

TOKYO-TOKYO-BT-NRT03_TG MAR 24

Highlights

 • ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง
 • ปราสาทโอดาวาระ
 • หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค
 • กิจกรรมชงชา
 • จุดชมซากุระแม่น้าเมกุโระ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Languages

Thai

สายการบิน

THAI AIRWAYS (TG)
From: 0฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214