ฮอกไกโด ซับโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ 6 วัน 4 คืน (CTS-2407)

0 (0 Reviews)
From: 49,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.-พ.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI AIRWAYS (TG)
 • DEPARTURE :   TG670 BKK-CTS (23:55 08:20) 
 • RETURN :          TG671 CTS-BKK (10:00 15:50)

HOKKAIDO-ZGCTS-2407TG

Highlights

 • เที่ยวเมืองฮาโกดาเตะ
 • ชมความงามดอกซากุระที่ป้อมโกเรียวคาคุ
 • นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุสาน
 • เช็คอินโอตารุเมืองน่ารักริมคลอง

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

6 วัน 4 คืน
เมษายน-พฤษภาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI AIRWAYS (TG)
From: 49,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214