โอตารุ อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร ฟูราโน่ 5 วัน 3 คืน (CTS2406)

0 (0 Reviews)
From: 0฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ม.ค.-เม.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

34 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHTS
 • THAI AIRWAYS
 • DEPARTURE FLIGHT: TG670 (23.45 – 08.30)
 • ARRIVAL FLIGHT:        TG671 (10.30 – 15.30)

43-HOK-ZGCTS-2406TG โอตารุ อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร ฟูราโน่ สโนว์โมบิล

Highlights

 • โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • ถนนซาไกมาชิ อุทยานโมอาย
 • พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ
 • ตลาดปลาซัปโปโรไง
 • มิตชุย เอาท์เล็ต
 • ลานสกีฟุราโนะ
 • นิงเกิ้ล เทอเรส
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 3 คืน
มกราคม-เมษายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI AIRWAYS (TG)
From: 0฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

enjoyyourway@hotmail.com

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options