ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน เทศกาลดอกวิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน (FUK-2407)

0 (0 Reviews)
From: 29,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.-พ.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

36 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • VIETJET AIR (VZ)
 • DEPARTURE : VZ810 BKK-FUK (00.15-07.25)
 • RETURN :        VZ811 FUK-BKK (08.25-12.35)

FUK-ZGFUK-2407VZ (APR-MAY) 24

Highlights

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ
 • หมู่บ้านยูฟุอิน ยูเมะ ทาวน์
 • เมืองเบปปุ
 • เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Festival
 • วัดนันโซอิน
 • กันดั้มพาร์ค

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 3 คืน
เมษายน-พฤษภาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI VIETJET AIR (VZ)
From: 29,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214