ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน 8 วัน 7 คืน (ZGLYA-2404UQ)

0 (0 Reviews)
From: 31,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • DEPARTURE : UQ2642 17:10 22:10 
  RETURN :        UQ2641 12:35 15:50

ZGLYA-2404UQ

Highlights

 • ย้อนรอยประวัติศาสตร์ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้
 • เที่ยวครบ เก็บทุกไฮไลท์ พักดีตลอดการเดินทาง

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

8 วัน 7 คืน
พฤษภาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

URUMQI AIRLINES (UQ)
From: 31,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214