เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

0 (0 Reviews)
From: 21,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT:
 • DEPARTURE   :  CA806     BKK-PVG (03:40 08:45)
 • RETURN         :   CA805     PVG-BKK  (23:15 02:25)

ZGPVG-2409CA-จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุก)

Highlights

 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • เจดีย์นางพญางูขาว
 • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ล่องเรืออูเจิ้น
 • หาดไว่ทาน
 • หอไข่มุก
 • ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
 • ถนนนานกิง
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 3 คืน
พฤษภาคม-มิถุนายน 67

Languages

Thai

สายการบิน

AIR CHINA (CA)
From: 21,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214