เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ V.2 5 วัน 4 คืน (BT-PVG16_FM)

0 (0 Reviews)
From: 23,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT:
 • DEPARTURE   : FM842 09:50 – 15:55 
 • RETURN         :  FM853 18:25 – 21:55

BT-PVG16_FM

Highlights

 • STARBUCKS RESERVE ROASTERY
 • ถนนเฟิงเซิ่นหล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้
 • เมืองโบราณจูเจียวเจียว
 • ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
 • ย่านซินเทียนตี้

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม-มิถุนายน 67

Languages

Thai

สายการบิน

SHANGHAI AIRLINES (FM)
From: 23,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214