ซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (BT-PVG15_MU)

0 (0 Reviews)
From: 22,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

21 people

Languages

Thai

About this tour

 

 • FLIGHT:
 • DEPARTURE   :       BKK-PVG (MU548 : 02.30-07.40)
 • RETURN         :        PVG-BKK  (MU547: 21.25-01.05+1)

BT-PVG15_MU

Highlights

 • พระใหญ่หลิงซาน
 • ศาลาฝานกง
 • สะพานชิงหมิงเฉียว
 • ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้
 • ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ย่านเดอะบันด์
 • หาดไว่ทาน ถนนนานกิง

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

5 วัน 3 คืน
พฤษภาคม-มิถุนายน 67

Languages

Thai

สายการบิน

CHINA EASTERN (MU)
From: 22,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214