เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน) 7 วัน 6 คืน (BT-TFU21_8L)

0 (0 Reviews)
From: 26,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-ก.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • DEPARTURE :  8L812 20:25 – 00:05 
 • RETURN :         8L811 17:10 – 19:10

 

BT-TFU21_8L

Highlights

 • เมืองโบราณลั่วไต้
 • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
 • เขตอุทยานฉางผิง
 • ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกู่เหนี่ยงซาน)
 • หุบเขาซวงเฉียวโกว

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

7 วัน 6 คืน
พฤษภาคม-กันยายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

LUCKY AIR (8L)

HOT

ทัวร์ยอดฮิต
From: 26,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options