ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 4 คืน

0 (0 Reviews)
From: 29,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • AIR CHINA (CA)
 • DEPARTURE :    CA980 (01:30 – 07:00)
  RETURN :           CA980 (01.15-06.55)

GO1PEK-CA005

Highlights

 • จตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังต้องห้าม
 • ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
 • หอฟ้าเทียนถาน
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซี่ยงไฮ้
 • ขึ้นชมวิวหอไข่มุก
 • ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมจีน)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
 • กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 23 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • *เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 • ค่าเอกสารเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 23 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

Itinerary

PERIOD

6 วัน 4 คืน
พฤษภาคม-มิถุนายน 67

Languages

Thai

สายการบิน

AIR CHINA (CA)
From: 29,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214