จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน (ZGYIH-2402QW)

0 (0 Reviews)
From: 15,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • DEPARTURE FLIGHT : QW6192 DMK-YIH 14:35 19:00 
 • ARRIVAL FLIGHT :        QW6191 YIH-DMK 11:20 13:35

CA-Zhangjiajie_ZGYIH-2402QW

Highlights

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
 • ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง
 • เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

6 วัน 5 คืน
มีนาคม-ตุลาตม 67

Languages

Thai
From: 15,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options