เที่ยวครบสูตร ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรง 6วัน 5คืน

0 (0 Reviews)
From: 30,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

24 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI VIETJET AIR (VZ)
 • DEPARTURE FLIGHT: VZ3694 (BKK 16.00 – DYG 20.20)
 • ARRIVAL FLIGHT:        VZ3695 (DYG 21.20 – BKK 23.35)

CA-Zhangjiajie_GO1CSX-SL004

Highlights

 • ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
 • บ้านเจ้าเมืองโบราณ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน)
 • โชว์จิ้งจอกขาว - หุบเขาอวตาร(ลิฟต์แก้วขาขึ้น)
 • เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – สวนจอมพลเฮ่อหลง
 • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • นั่งบอลลูน + VR 4D - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น
 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
 • ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง)– เกาะส้ม(รวมรถราง)
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - CHANGSHA BAILIAN OUTLET

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
 • กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • *เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ หรือกรณีที่ทางการจีนเปลี่ยนนโยบายการเดินทางเข้าประเทศสำหรับหนังสือเดินทางไทย ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

Itinerary

PERIOD

6 วัน 5 คืน
กรกฏาคม-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI LION AIR (SL)
From: 30,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options