อาณาจักรรัก จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

0 (0 Reviews)
From: 17,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI VIETJET AIR (VZ)
 • DEPARTURE FLIGHT: VZ3694 (BKK 16.00 – DYG 20.20)
 • ARRIVAL FLIGHT:        VZ3695 (DYG 21.20 – BKK 23.35)

CA-Zhangjiajie_DYGVZ1024

Highlights

 • ชม ตึกมหัศจรรย์ 72 มากด้วยแสงสีสุดอลังการ
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ฝูหรงเจิ้น และเฟิ่งหวง พร้อมพักอุทยานละ 1 คืน!
 • สนุกกับแดนหิมะที่เที่ยวได้ตลอดปี ICE AND SNOW WORLD
 • ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม-มิถุนายน 67

Languages

Thai

สายการบิน

THAI VIETJET AIR (VZ)
From: 17,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options