จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว) 6 วัน 5 คืน

0 (0 Reviews)
From: 23,999฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.-พ.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

34 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI VIETJET AIR (VZ)
 • DEPARTURE FLIGHT: VZ3694 (BKK 16.00 – DYG 20.20)
 • ARRIVAL FLIGHT:        VZ3695 (DYG 21.20 – BKK 23.35)

CA-Zhangjiajie_BT-DYG02_VZ

Highlights

 • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
 • เมืองโบราณเฟิงหวง
 • ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • ทางเดินกระจก
 • ถ้าประตูสวรรค์
 • ลำธารแส้ม้าทอง
 • สวนจอมพลเฮ่อหลง
 • อุทยานจางเจียเจี้ย
 • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน
 • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
 • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
 • ตึกมหัศจรรย์ 72

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

PERIOD

6 วัน 5 คืน
เมษายน-พฤษภาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI VIETJET AIR (VZ)
From: 23,999฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214