ฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซีนกู่ 5 วัน 4 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา)

0 (0 Reviews)
From: 19,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

เม.ย.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

  • FLIGHT
  • THAI VIETJET AIR (VZ)
  • DEPARTURE : VZ3604 | 19:05 – 22:45
  • RETURN :        VZ3605 | 23:45 – 03:20

CA-Zhangjiajie_AD-CSX002-VZ

Highlights

  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
  • สะพานสายรุ้ง
  • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
  • น้ำตกฟูหรง (ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง)
  • แกรนด์แคนยอนแห่งจางเจียเจี้ย สะพานกระจก (รวมบัตรเข้า)
  • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
  • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ/รวมบันไดเลื่อน)
  • ทางเดินกระจก
  • ถ้ำประตูสวรรค์
  • ตึกมหัศจรรย์ 72

Included/Excluded

  • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
  • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
  • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
  • ค่าอาหารตามรายการระบุ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
  • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

เมษายน-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI VIETJET AIR (VZ)

HOT

ทัวร์ยอดฮิต
From: 19,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options