จางเจียเจี้ย รักครั้งหนึ่ง คิดถึงตลอดไป 6 วัน 5 คืน (DYGVZ1524)

0 (0 Reviews)
From: 22,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.ค.-ธ.ค.67 ปีใหม่

Tour Type

Specific Tour

Group Size

71 people

Languages

Thai

About this tour

 

 • FLIGHT
 • THAI VIETJET AIR (VZ)
 • DEPARTURE :    VZ3694 BKK-DYG (16:00 – 20:20)
 • RETURN :           VZ3695 DYG-BKK (21:20 – 23:35)

DYGVZ1524-CSX

Highlights

 • เที่ยวเพลินๆไม่มีสะดุด ไม่ต้องลงร้านรัฐบาล
 • นั่งชมหมู่บ้านโบราณในหุบเขา เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
 • เช็คอิน เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณอายุหลายร้อยปี
 • ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
 • ชมวิวบนยอดเขา ภูเขาเจ็ดดาว ที่สุดแห่งความฟิน

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

6 วัน 5 คืน
กรกฏาคม-ธันวาคม (ปีใหม่ 68)

Languages

Thai

สายการบิน

THAI VIETJET AIR (VZ)
From: 22,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options