คุนหมิง 5 วัน 4 คืน ไม่ลงร้าน (KMGMU0124)

0 (0 Reviews)
From: 21,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT:
 • DEPARTURE:     MU742  BKK-KMG 15.55-19.35  
 • RETURN       :     MU741  KMG-BKK 13.15-14.55

KMGMU01242

Highlights

 • ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว”
 • ไม่เข้าร้านรัฐบาล

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 4 คืน
พฤษภาคม-มิถุนายน 67

Languages

Thai

สายการบิน

CHINA EASTERN (MU)
From: 21,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options