คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (AD-KMG002-KY)

0 (0 Reviews)
From: 25,900฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

พ.ค.-มิ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • DEPARTURE : KY8370  20:00 – 00:05
 • RETURN :        KY8369  16:55 – 19:30

AD-KMG002-KY

Highlights

 • สวนน้ำตกคุนหมิง
 • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้า
 • หลี่ ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน)
 • เมืองเก่าแชงกรีล่า (จงเตี้ยน
 • วัดลามะซงจ้านหลิง(รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ)
 • แวะชม ถ่ายรูปทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่
 • เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยมซื่อฟางเจีย
 • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์ Impression Lijiang (โชว์จางอี้โหมว)
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

6 วัน 5 คืน
พฤษภาคม-มิถุนายน 67

Languages

Thai

สายการบิน

KUNMING AIRLINES (KY)
From: 25,900฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255 , 081-3049214

Explore other options